Category Archive : Защита от слана и измръзване

Сигнална лампа при слани SmartLite

Сигналната лампа за слани Smart Lite  е иновативен продукт, произведен в Нова Зеландия. Сигналната лампа подава кодирани в цвят, лесни за разбиране аларми на фермерите. Лампата е видима от голямо разстояние. При наличие на слана фермерите предприемат различни действия с цел да се преборят със сланата и да опазят реколтата си. Лампата им дава възможност да се концентрират върху защитата на овощните градини, като междувременно могат да следят за ефекта на предприетите мерки и да ги коригират в движение, стига да имат необходимия арсенал от техники.

Хорти-смарт Солюшънс предлага богат набор от средства за защита от слана – дъждуване над короните на дърветата и подкоронно, печки на твърдо гориво, перки против слана и други. Много важен момент е и системния мониторинг на климатичните данни. 

Климатичните станции се нуждаят от технологично време за обновяване на информацията, докато при лампата веднага четете температурата по цветовете:

При температура над 1°C виждате мигащ зелен сигнал.

Постоянно зелено означава, че температурата е между 0°C и 1°C.

Бяло – между -1°C и 0°C

Червено – между -2°C и -1°C

Мигащо червено – под -2°C.

Таблица с критични ниски температури за овошките

Повреди по овощните дървета причиняват ниските температури, които настъпват в края на зимата и началото на пролетта, когато овощните растения са излезли от състояние на дълбок покой. Видовете и сортовете проявяват различна степен на устойчивост.

Семковите овощни видове ябълки, круши, дюли се развиват по-бавно и съответно рискът от щети от измръзване е по-малък. Костилковите овощни видове се развиват по-бързо и при тях е почти задължително да се вземат мерки за защита от осланяване и измръзване, за да се запази реколтата.

Устойчивостта на ниски температури варира в зависимост от вида на овошките, както и местоположението на овощните градини, сортовете и възрастта на дърветата. Пъпките, които се развиват бавно, са по-устойчиви при много по-ниски температури. За да посочат този диапазон и степента на увреждане спрямо фенофазата на развитие на овошките, са събрани данни за температурните стойности в Центъра за изследване на земеделието към Вашингтонския държавен университет. Той показва средните температури, които нанасят щети необходими за унищожаване на 10% и 90% от пъпките на ябълки, круши, кайсии, праскови, некратини, вишни, череши и сливи.

Критични температури за овошките и методи за защита от измръзване

В последните години овощарите и лозарите често се оплакват от загуба на продукция в следствие на пролетните слани и измръзвания. Вече сме разглеждали част от методите за защита, сред които пасивната защита е най-ефективна, но следва да се използва предимно преди засаждането. Веднъж засадена овощната градина може да бъде опазена предимно чрез активни методи на защита. За да направят фермерите своя правилен избор на средство за защита от слана трябва да имат достатъчно информация за релефа, климата, сортовете, ползваните подложки и някой специфични данни за отглежданите култури, като критичните температури. За съжаление дори в професионалната литература напоследък не се обръща особено внимание на тази изключително важна информация. Oвощарската наука в България е длъжник на българските производители на плодове и грозде в това отношение. В по-стари източници от 70-те години на двадесети век се среща информация за критични температури, която обаче е остаряла предвид промените в климата.

Хортисмарт Солюшънс се различава от останалите компании

в бранша с това, че дава решения на проблемите на овощари и лозари. За основно отглежданите овошки в България, сме събрали, прегледали и обобщили информация, за да я направим достъпна за всеки, който иска да развива умно земеделие и да бъде независим от капризите на природата. Почерпили сме и от опита на водещи страни в отрасъла, като Австралия и Нова Зеландия. Основните данни са от Университетите в щатите Юта и Вашингтон.

Всички морфологични, анатомични и физиологични изменения, които се наблюдават през различните фенофази и възрастови периоди при овощните растения, се дължат на техните биологични особености и влиянието на външните условия. Правилното определяне на мястото за отглеждане на овошките е в основата за получаването на качествени плодове. Най-голямо значение за тях имат климатичните фактори – светлина, топлина, напояване, но също така и слани,градушки и вятър. Интензивността на тези фактори не е постоянна, а се мени, според сезона. Комбинираното въздействие на тези фактори забързва или забавя процесите на растеж на овощните култури. При един и същ воден режим транспирацията на растенията е различна в зависимост от температурата, влажността на въздуха и вятъра. Положителното или отрицателното въздействие на климатичните фактори зависи от фенологичната фаза, в която се намират овощните култури. Подробното предварително проучване на релефа и разнообразието от сортове за засаждане, съобразени с климатичните данни са сред основните пасивни методи за гарантиране на добра реколта. Хортисмарт Солюшънс предлага разнообразие от климатични станции, които да събират и визуализират климатичните данни с цел извличане на максимално полезна информация за овощарите.

През зимата, когато овощните дървета се намират в състояние на дълбок покой, ниските температури не причиняват увреждания от измръзване по плодните и листни пъпки. Температурата, при която се увреждат плодните пъпки, зависи преди всичко от техния стадий на развитие. Когато започнат да набъбват и да се развиват в цветове, устойчивостта им към ниски температури намалява. Да вземем за пример ябълката. От отглежданите у нас овощни видове, тя е най-студоустойчива. Издържа температури по-ниски от -35,0 °С, каквито у нас се наблюдават рядко. По време на цъфтежа обаче критичните температури са от -2,7 °С до -3,5 °С на фаза бутон, от -1,6 °С до -2,2 °С за цветовете и от -1,1 °С до -2,2 °С за завръзите. 

Под въздействието на температурите през декември и януари листните и плодните пъпки нарастват и сокодвижението се засилва в зависимост от съотношението между отрицателните и положителните температури през зимния период. Изследвания и наблюдения през годините показват, че най-рано излиза от дълбокия покой кайсията, следвана от прасковата, дюлята , черешата, крушата, сливата и ябълката. 

След т.нар. събуждане при овощните дървета се наблюдават следните фенофази: начало на сокодвижението, набъбване на пъпките (зелен бутон), разпукване на пъпките (бял/розов бутон), разлистване, цъфтеж, образуване на плодовете и семена, есенно обагряне на листата и листопад. Различните видове, поставени при еднакви условия, преминават отделните фенофази за различно време, което се дължи на биологичните особености на видовете. От друга страна, един и същ вид, отглеждан на различни места, както и на едно място, през различните години преминава дадена фенофаза през различни календарни срокове, което се дължи на промяната в условията и климата.

Най-критичен и обуславящ бъдещата реколта е периодът от фенофаза „набъбване на пъпките“ до фенофаза „цъфтеж и образуване на завръз“.

Повреди по овощните дървета причиняват ниските температури, които настъпват в края на зимата и началото на пролетта, когато овощните растения са излезли от състояние на дълбок покой. Видовете и сортовете проявяват различна степен на устойчивост.

Семковите овощни видове ябълки, круши, дюли се развиват по-бавно и съответно рискът от щети от измръзване е по-малък. Костилковите овощни видове се развиват по-бързо и при тях е почти задължително да се вземат мерки за защита от осланяване и измръзване, за да се запази реколтата.

Много земеделски производители разчитат основно на метеоролозите, за да изпреварят сланата и се опитат да спасят реколтата си. Но в ерата на модерните технологии дали това е достатъчно?

 

Хортисмарт Солюшънс  предлагат надеждни решения, благодарение на което можете да реагирате  навреме и да сте подготвени за сланите. Предлагат се климатични станции с абонамент за прогноза за времето и такива с допълнителен сензор и абонамент за слани. Шансовете да предпазите реколтата се увеличават значително, особено ако разполагате и с ефективни технически средства за борба с пролетните слани. 

При търсене на решение за защита срещу измръзване, овощарите трябва да вземат предвид диапазона от температури, които нанасят увреждане пъпките, цветовете и завръзите. Овощните градини с по-рано развити дървета с голям брой пъпки трябва да се пазят повече от слани и замръзване и съответно трябва да бъдат защитени по-добре от тези, които са леко напъпили. Тук е добре да отбележим, че избора на сортове е много важен. Имайте предвид, че не винаги ранните сортове цъфтят рано и обратно. Често се случва късни сортове череши например да цъфтят заедно или дори по-рано от ранните сортове череши.

 

Според фазата на развитие в началото на новия вегетационен период за череша, кайсия, праскова, нектарина, слива, ябълка и круша температурите посочени в таблицата могат да се използват за подготовка на съответните методи за активна защита. Например, ако прогнозираните ниски температури ще достигнат прага на щетите от 10%, може да няма нужда от мерки за защита, но да сте в готовност да ги приложите. Възможно е да възникнат някои увреждания на пъпките/цвета, което да доведе до дефектни плодове, които след селектиране на по-здравите дори да доведе до по-висок добив. Но ако температурите паднат в диапазона на щетите от 50% до 90%, са необходими действия, за да се минимизират щетите и да спасите реколтата си. Разбира се не трябва да се забравя факта, че сланата рядко се появява веднъж годишно. При изчисленията си е добре да вземате предвид вече загиналите цветове при предходните слани. Климатичните станции показват, че има райони и тероари в България, където се наблюдават слани повече от 20 пъти за сезон. Всичко това следва да се взема предвид при избора на активни средства за борба със сланите.

В табличката показваме най-адаптивните и приложими в нашите условия активни методи за защита от слани. Тук следва да споменем един друг пасивен метод, който е доказал своята ефективност за нашите географски широчини – покритията с полиетилен. Отглеждането под покрития е работещо решение, което ще разгледаме в отделна статия, за да сме максимално изчерпателни и полезни на читателите. Покритията могат да бъдат технически мрежи, полиетилени и други, които да защитават културиъе от неблагоприятни климатични въздействия и да им осигуряват оптимални условия за плододаване и качествен добив.  

Хортисмарт Солюшънс предлага почти всички активни методи за защита от слани. Дъждуването над короните на дърветата и печките на твърдо гориво са работещи и при измръзване – при температури до -7°С, дори -8°С. В този случай може да се ползва и комбинация от перка против слана и ограничен брой печки на твърдо гориво, които да излъчват допълнителна топлина, която перката разпръсква на по-голяма площ. За тази успешна комбинация ще подготвим отделна статия.

Колко ниски температури могат да понесат овошките?

Щетите от замръзване зависят от етапа на развитие на овощната култура. С помощта на тази таблица ще можете бързо да оцените риска за вашите овощни дървета. Тя е разработена от Вашингтонския щатски университет и университета на Юта и показва температурите за всеки етап на развитие, при който настъпва 10% и 90% унищожаване на пъпките и цветовете след 30 минутно излагане на студ. Процентът на унищожаване на пъпките, който причинява намаляване на реколтата, ще варира при всяка култура.

Например, за да имате пълна реколта от групата на костилковите, като праскова, кайсия, нектарина е необходимо 10-20% от цветовете да се превърнат в зрели плодове, докато при череши и вишни, Ви трябват поне 50% оцелели от сланите цветовете. При семковите овощни видове, като ябълките и крушите плододаването е нормално при 10-15% оцелели плодни пъпки.

Устойчивостта на ниски температури варира в зависимост от вида на овошките, както и местоположението на овощните градини, сортовете и възрастта на дърветата. Пъпките, които се развиват бавно, са по-устойчиви при много по-ниски температури. За да посочат този диапазон и степента на увреждане спрямо фенофазата на развитие на овошките, са събрани данни за температурните стойности в Центъра за изследване на земеделието към Вашингтонския държавен университет. Той показва средните температури, които нанасят щети необходими за унищожаване на 10% и 90% от пъпките.

Последвайте ни в:

Противодействие на измръзването от слани в овощарството и лозарството

През последните години овощните градини и лозята са сериозни от пролетни и есенни слани. Наблюдават се часове слани до минус 3-4 градуса и изръзвания до -9градуса. Докато това са допълнителни особености на пролетното осланяване, които се понижават негативно на стопанската година на овощарите, това при лозята и особено младите лози, към негативните природни явления се причисляват към всичко повече и есенните студове. На овощарите и лозарите се прилагат мерки за защита от сланите, когато явлението се проявява често /два и повече пъти на пет години/ в определен район. 

Мероприятията по защита от слани се делят най-общо на пасивни и активни

Пасивните дейности са тези, извършени преди поява на сланите и включват избор на място за отглеждане, поддръжка на терена, почвена влажност и други.
Активните дейности включват защита чрез над коронно дъждуване, под коронно дъждуване, палене на слама за пушек, палене на печки с твърдо гориво, свещи и други емитери на топлина, защита чрез машини на газ – стационарни и мобилни, защита с перки срещу слана и хеликоптери . При допълнителна защита важна роля играят метеорологични, физически и химични явления, които ще бъдат контролирани накратко преди разглеждането и методите за защита от слана и съответна ефективност.

Основни методи за защита от слана и принципите, на които се базират:

Физични и химични явления, които ни помагат и пречат в борбата срещу сланите

ВИДОВЕ СТУД

Адвектен студ или студен фронт се наблюдава, когато студен въздух духа в определен район и измества наличния дотогава по-топъл въздух. При този вид студ не се наблюдава инверсия и обикновено влажността на въздуха е ниска. Температурите падат и се задържат ниски, включително през деня. Противодействието на този вид студ е трудно и малко активни методи могат да помогнат и опазят цветовете на дърветата през пролетта.

Температурната инверсия се характеризира с ясно време през деня, тихо време без вятър или с много слаб ветрец и температури значително над нулата по Целзий. С настъпване на вечерта при ясно безоблачно време, повече енергия се излъчва от растенията в градината, отколкото те получават и температурите съответно се понижават. Температурата пада много бързо в близост до излъчването на енергията, в случая това са почвата и растенията, и се издига нагоре над земната повърхност. Наблюдава се явлението температурна инверсия. Ако има как да измерите температурата във височина ще установите точка, в която температурата започва отново да се понижава. Това е мястото на таван на инверсията. Обикновено висок таван на инверсията се наблюдава при малки разлики в температурата близо до земната повърхност и във височина. При нисък таван на инверсията, температурата се повишава значително с издигане по височина. 

На снимката на JohanTheGhost – Photo by S/V Moonrise, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=553043 се вижда как димът издигащ се от земята се подпира в топлия въздушен слой на температурната инверсия. Инверсията се усилва от 10м нагоре, като може да достигне и до 50-60м във височина. Повечето активни методи за защита залагат на нисък таван на инверсията с по-големи разлики в температурата, за да повишат своята ефективност.

Трансфер на енергия

Енергията или преносът на топлина определя колко студено ще стане и колко ефективни ще са методите за противодействие на сланите. Процесите обвързани с обмен на енергия са: Излъчване, Проводимост, Конвекция /пренасяне/ и Скрита топлина.  Разбирането на тези механизми на трансфер на енергия е много важно за избор на работещ метод за защита и правилно управление на дейностите в противодействие на сланите.

Излъчване

Излъчването е електромагнитен трансфер на енергия. Прекрасен пример за това е слънчевата енергия, която се излъчва от слънцето на голямо разстояние от земята, но въпреки това достига земната повърхност и нагрява предметите, до които достига. Значително по-студени предмети на земята също излъчват топлина. Тук примерът е с почвата и дърветата, които се загряват от слънцето през деня, но при ясна нощ излъчват топлина към атмосферата и изстиват, като понижават значително своята температура. Когато определен предмет излъчва повече топлина, отколкото приема, той закономерно се охлажда.

Проводимост

Проводимостта се наблюдава като процес на обмен на енергия между предмети, които не се движат. Добър пример за проводимост е преноса на топлина на метален съд, поставен близо до огнище. Стоящите далеч от огъня части на предмета ще се нагорещят, въпреки че не са в пряк допир с пламъците. Проводимостта е важна за обмяната на топлина в почвата, а оттам и за защитата от слана на овошките и лозята.

Конвекция

Конвекцията е процес, при който частици от флуиди, като вода и въздух, при нагряване се придвижват от едно място на друго, като при движението си пренасят топлина. Топлината излъчвана от печките в градината се издига, като се смесва със студения въздух и затопля температурата сред овошките. При работа с печките се наблюдава и процеса излъчване, тъй като печката загрява близко стоящите дървета чрез излъчване на топлина.

 На смимката от сутринта се вижда добре, че край печките слана няма, което се дължи на конвекцията и излъчването при работа на печките за твърдо гориво против слана. Повече за тях може да намерите на сайта на Хортисмарт Солюшънс .

Латентна/Скрита/ топлина на водата

Водата при кондензация, охлаждане и замръзване отделя топлина, като скритата топлина се обръща в осезаема топлина. При промяна на агрегатното състояние на водата се отделя или поема топлина от атмосферата наоколо. Скритата латентна топлина е химическа енергия, която се съхранява във връзките, които държат молекулите на водата заедно, докато осезаемата топлина е тази, която може да се измери с термометър. При преминаване от латентна към осезаема топлина, въздуха наоколо се затопля, а при обратния процес въздуха се охлажда.  

В таблицата се виждат конкретните стойности на отделяната и поеманата от водата топлина при преминаване между различните агрегатни състояния.

Защита на овошки и лозя от слани и измръзване

Сланата е все по-сериозен проблем за овощарството и лозарството.

В последните години овощните градини и лозята са засегнати сериозно от пролетни и есенни слани. Наблюдават се традиционни слани до -3°С ÷ -4°С и мразове до -8°С. Докато овошките са податливи предимно на пролетните осланявания, които се отразяват негативно на стопанската година на овощарите, то при лозята и особено младите лози, към негативните природни явления се причисляват все повече и есенните студове. На овощарите и лозарите се налага да вземат мерки за защита от сланите, когато явлението се проявява често /два и повече пъти на пет години/ в определен район. Мероприятията по защита от слани се делят най-общо на пасивни и активни.
Пасивните дейности са тези, извършени преди поява на сланите и включват избор на място за отглеждане, поддръжка на терена, почвена влажност и други.
Активните дейности включват защита чрез над коронно дъждуване, под коронно дъждуване, палене на слама за пушек, палене на печки с твърдо гориво, свещи и други емитери на топлина, защита чрез машини на газ – стационарни и мобилни, защита с перки против слана и хеликоптери.
При различните видове защита важна роля играят метеорологични, физични и химични явления, които ще обясним накратко преди да разгледаме и самите методи за защита от слана.

Хортисмарт Солюшънс предлага цялата гама от работещи активни и пасивни решения против пролетните и есенни слани. Целта ни е да се предлагат финансово оправдани методи на защита на овощните градини и лозята, които са предназначени за конкретен терен и съобразени с отглежданите култури и сортове, дори с навиците и възможностите на даден овощар. 

 

Разбира се има и редица действия от пасивен характер, които е добре да се имат предвид от
фермерите, които искат да се занимават професионално с овощарство и лозарство. Редица
дадености у нас за съжаление пречат да се ползват най-благоприятните за определена култура терени, подложки и сортове. Най-добрата защита е правилния избор на място, което както вече споменахме не винаги е възможно у нас. Много важно е да се осигури и добър мониторинг на климата в района на градината. За целта Хортисмарт Солюшънс предла климатични станции и сензори, които да ни дават надеждна информация за параметрите на климата и да ни осигуряват натрупване на база от данни, полезна при вземане на решения за осигуряване на оптимални условия за развитие на отглежданите култури. Ще разгледаме основните методи за пасивна и активна защита, като отбелязваме принципите, на които се базират. В отделна статия ще разгледаме подробно пасивните и активните методи за защита от слана, като ще наблегнем на най-ефективните от тях.

Машините за вятър – ефективно, иновативно решение срещу измръзване

Сланата е все по-сериозен проблем за овощарството и лозарството.

Фермерите търпят все по-сериозни загуби на земеделска продукция породени от пролетните слани. Вероятността, времетраенето и честотата на студовете се увеличават. Измръзванията стават основен фактор, заедно с градушките, сушата и преовлажняването за сериозни загуби на земеделска продукция, дори за загуба на цели реколти от череши, сливи, кайсии, праскови, ябълки, бадеми, орехи и други плодове. Сланите засягат сериозно и производството на десертно и винено грозде. Разбирането на основните видове студ и основните физични и химични процеси,  свързани с активната и пасивна защита от слана ще помогне за разбиране на методите за противодействие на сланата и за правилния избор на защита от слана. 

Пролетното време се характеризира с два основни вида студ, водещи до загуби за фермерите.

Кои са те можете да прочетете тук: Видове студ

Перките за защита от слана FrostBoss C49 са сигурен метод за ефективно въздействие срещу инверсните пролетни студове. Ролята им е да свалят топлите въздушни маси към повърхността на земята до короните на дърветата и да задържат температурата положителна, възможно най-близко до 0°С. Машината за вятър трябва да прави равномерен вятър, който да прониква между растенията, като достига на максимално разстояние, за да има максимален икономически ефект за фермерите.  Още за перките FrostBossC49

Шест основни предимства на перките FrostBoss C49 пред конкурентни модели:

• Специална сплав и форма на витлото на перките. Патентования дизайн гарантира равномерното разпределение на топлия вятър по цялата защитавана площ.

• Добро покритие – средно 7 хектара

• Значително по-ниски нива на шум – 50dB на 300м

• По-ниски разходи за гориво – 22л/час срещу 35л/час при перки с две витла

• Местно представителство с опит в монтажа и поддръжката – гаранция за успех и безпроблемна работа

• Добра цена за инвестицията и бърза възвращаемост

• Най-ниска цена на декар при първоначалната инвестиция, спрямо традиционните методи за защита от слани.

• Приложима при всякакви видове овошки, като череши, сливи, кайсии, праскови, ябълки, круши, лешник, орех, боровинки, десертни и винени лозя.

Още от нашия БЛОГ:

Видове студ

    Пролетното време се характеризира с два основни вида студ, водещи до сериозни измръзвания и загуби за фермерите. Разбирането на основните видове студ ще помогне за правилния избор на удачно средство за противодействие на пролетните слани

   Първият вид е „температурна инверсия“ /inverse frost/ или студ, предизвикан от температурната инверсия през нощта. Характеризира се с ясно време, безветрие и положителни дневни температури преди настъпването му, инверсия на въздуха и ниски температури на водните пари. 

   Другият вид е „студен фронт“ /advection frost/ – движещи се големи въздушни маси, ветровито време, липса на инверсия и отрицателни дневни температури. Две понятия свързани с този вид студ са така наречените “бял студ” и “черен студ”. Белият студ настъпва при охлаждане на въздуха значително под нула градуса, като в същото време има наличие на висока влажност до точката на насищане с водни пари. Парите кондензират в замръзнало състояние върху повърхностите наоколо, включително върху растенията. В случай на сухи въздушни маси не се формира бял студ, а черен студ. Името произлиза от черния цвят на тъканите, изпитали този вид измръзване. Най-често вредите от този вид студ са необратими. 

   Студеният фронт на големи въздушни маси се наблюдава предимно през зимата. Най-често е свързан с средни до високи скорости на вятъра, охлаждане на въздушните слоеве с височината, температурите в този период са отрицателни и през деня. Възможността за въздействие срещу този вид студ и нищожна особено на големи площи, каквато е необходимостта при овощните градини и лозята. Обикновено се появява във фазата на зимен сън на растенията и не им влияе. При поява в периода на цъфтеж този вид студ е пагубен за реколтата.

   Температурната инверсия се проявява предимно пролетта и есента при положителни дневни температури. Наличието на инверсия е характерно за всеки конкретен терен. Наблюдава се целогодишно на местата, предполагащи висока инверсия – край пътища, реки, дерета, при наклонени терени и други. Негативните ефекти се проявяват основно през пролетта в периода на цъфтежа. Напоследък често се наблюдават и късни пролетни слани предизвикани от температурни инверсии и студен фронт. 

   Темата за загубите от измръзване става все по-популярна сред земеделските производители. За съжаление това често е породено от вече реализирани загуби в следствие на пролетните слани. Вероятността, времетраенето и честотата на студовете се увеличават. Измръзванията стават основен фактор, заедно с градушките, сушата и преовлажняването за сериозни загуби на продукция, дори за загуба на цели реколти от плодове и грозде.

    Няколко са основните, доказали се с времето, методи за защита от слани – защита чрез дъждуване с вода, защита чрез горелки на твърдо гориво /печки/ и горелки на газ и защита с перки против слана

Машини за вятър

Перките против слана С49 са изборът на фермерите в борбата с измръзванията при овошки и лозя.

Дъждуване с разпръсквачи

Системите за стационарно дъждуване са разпространена практика за защита от слана в Европа и развитите страни.

Горелки на твърдо гориво и газ

Икономически ефективни инвестиции, които ще ви помогнат да опазите реколтите си от тежки слани и измръзвания.

Перки срещу слана

Модерното техническо средство се произвежда от компанията New Zealand Frost Fans, която за няколко десетилетия е усъвършенствала перките по начин, който се справя изключително успешно с предпазването на овошките от климатичните промени. Времевият диапазон на сланите през последните години силно се разшири, затова и стопаните все по-често ще трябва да търсят ефективни решения за защита. 

Витлата им са направени от стъклопласт по патентована технология, която гарантира тихата им работа. Освен това, под определен наклон те обръщат топлия въздух и го насочват към земята.

Съвременните перки с 4 и 5 витла осигуряват тихата им работа, което позволява да се използват и в градини, които се намират в близост до населените места, без да пречат с шума си на живеещите. 

Една перка може да осигури защита от слана върху територия от 60 до 80 декара в зависимост от наклона и релефа на местността. Задвижва се автоматично чрез контролер, още щом температурата на въздуха падне до 1,5 градуса над нулата. По този начин още преди влошаването на времето перката раздвижва въздуха, при което се отделя топлина, насочена под ъгъл към короните на дърветата, така че да не се образува скреж върху цветовете.

Обдухване с перки

Свикнали сме да виждаме големи перки в полето за производство на електричество. Ние предлагаме и технология за защита на градините от измръзване чрез обдухване с перки. 

Предлагаме Ви възможност да постигнете високи добиви от вашите градини чрез умни технически решения, професионално проектиране и изпълнение на проектите и своевременни съвети и консултации.

В България най-силно засегнати от късните пролетни слани са костилковите овощни насаждения. Сред тях най-разпространени са череша и слива за директна консумация. Вземайки на предвид стандартни добиви за традиционни насаждения с череши и сливи и ниската граница на изкупните цени можем да дадем следните примери:

  • Череша: При добив около 1,5 тона от декар и минимална цена от 0,7лв. / кг. при площ от 80 дка се получава стойност от 84 000 лв.
  • Слива: При добив около 3,0 тона от декар и минимална цена от 0,35лв. / кг. при площ от 80 дка се получава стойност от 84 000 лв.

Тези примери са за стандартно екстензивно отглеждане, което все повече се разпространява в България. При интензивно отглеждане може да се очакват поне поне 50% по-високи добиви.

Принципът на работа е да се използва топлия въздух, издигащ се над градините, който чрез турбулентно движение на въздуха, предизвикано от перките, да се връща в рамките на градината и да я пази от измръзване. Машината може да се придвижва чрез теглене от трактор. Тя е единственото подобно решение в света, което може да предпазва успешно, както при равни, така и при хълмисти терени. Стартът на машината е автоматичен. Конструкцията е здрава и устойчива във времето. Може да се използва за охлаждане през летните горещини.